Grupa EPL

Sprawozdanie o Unii Bankowej

25 stycznia, podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej, został przegłosowany projekt sprawozdania w sprawie Unii Bankowej – sprawozdanie za rok 2016. Sprawozdanie dotyczyło bieżących spraw związanych z wprowadzeniem Unii Bankowej oraz działaniami, które powinny być w tym celu zrealizowane.  Mowa w nim o konieczności zbadania wszystkich cztery filary Unii Bankowej: regulacja przepisów, nadzór bankowy, restrukturyzacja i gwarancja depozytów. Unia Bankowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności i przywrócenia zaufania do banków w strefie euro, wzmocnienia integracji finansowej, upowszechnienia podziału ryzyka w ramach unii walutowej oraz przyczynienia się do zerwania powiązań między państwami a bankami na poziomie krajowym.