Grupa EPL

Wystąpienie dot. rozporządzenia nawozowego

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia prof. Rosatiego podczas debaty w sprawie rozporządzenia dot. zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych, które jest szczególnie ważne dla Pomorza Zachodniego i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

czytaj dalej

Zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych

We wtorek odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem „CE”. Rozporządzenie jest częścią tzw. circular economy package – wielowątkowego programu zamierzającego do przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę o obiegu zamkniętym, tj. nakierowana na recycling i ponowne wykorzystanie materiałów zużytych i wyrzuconych, a także na odzyskiwanie cennych substancji zawartych w odpadach. Głosowane rozporządzenie reguluję warunki wprowadzenia na rynek UE nawozów oznaczonych symbolem „CE”, upoważniające do sprzedaży nawozu w całej UE. Jednym z tych warunków są limity zanieczyszczeń w nawozie, w tym limit kadmu. Bez spełnienia tych limitów, nawozy nie otrzymają symbolu „CE”, a bez niego nie będą mogły być sprzedawane na rynku UE. 

czytaj dalej

Prace Komisji Śledczej PANA na finiszu

W środę, podczas posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowanie odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem oraz rekomendacjami finalizującymi ponad rok prac tej komisji. Przez ten czas członkom komisji udało się przesłuchać zarówno polityków czy osoby z administracji wielu krajów członkowskich, zadać pytania unijnym komisarzom jak również zaprosić do współpracy dziennikarzy – wszystko po to, by lepiej zrozumieć luki w prawie UE dotyczące podatków oraz prania pieniędzy oraz zaproponować Komisji Europejskiej i Radzie UE rekomendacje dot. zmian w systemie pranym w tym zakresie. To właśnie nad raportem końcowym i tymi rekomendacjami głosować będą posłowie w środę w Brukseli. Głosowanie końcowe jest zaplanowane podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu. 

czytaj dalej

Sprawy przywódców Tatarów krymskich

Posłowie rozmawiali nt. sytuacji przywódców Tatarów krymskich – Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny.  

 Niedawno opublikowane sprawozdanie Rady Praw Człowieka ONZ dotyczące sytuacji praw człowieka na Krymie stanowi, że więzienia, aresztowania, tortury, zaginięcia należą do działań skierowanych przeciwko osobom przeciwnym rosyjskiej aneksji na Krymie. Te praktyki dotyczyły szczególnie Tatarów krymskich. Te nieludzkie i haniebne praktyki demonstrują po raz kolejny, że Rosja stale narusza prawo międzynarodowe i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego

czytaj dalej

Wystąpienie dot. paktu fiskalnego

Na wczorajszym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu (4.10.2017) prof. Rosati zabrał głos w imieniu Grupy EPL na temat paktu fiskalnego i jego włączenia do ram prawnych UE. Zachęcamy do obejrzenia całego wystąpienia.

czytaj dalej